ศูนย์สารสนเทศและบริการนิสิต คณะวิทยาศาสตร์

ชั้น 1 อาคารทวี ญาณสุคนธ์ (อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์พื้นฐาน) คณะวิทยาศาสตร์
50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Love @ SciKU

กำลังปรับปรุงระบบข่าวสารศูนย์สารสนเทศและบริการนิสิตฯ

ขณะนี้กำลังปรับปรุงระบบข่าวสารสำหรับเว็บไซต์ sisc.sci.ku.ac.th ศูนย์สารสนเทศและบริการนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2558

หากไม่พบรายชื่อของนิสิต กรุณาติดต่อ ฝ่ายทะเบียนและสถิติการศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผล (นิสิตปริญญาตรี) หรือ บัณฑิตวิทยาลัย (นิสิตบัณฑิตศึกษา) โดยด่วนที่สุด

ยังไม่ได้เข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี เพื่อใช้งานระบบติดตามคำร้องนิสิต และสารสนเทศรวมถึงข่าวสารอื่นๆ จากคณะวิทยาศาสตร์

24:00 นาที